Kaplička pod školou

Výtah z žádosti o grant z fondu "ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů" - 2.šance

Cílem projektu je oprava kapličky, která se nachází v dolní části Pekařova pod bývalou školou, a to za přispění místních obyvatel. Tento záměr je součástí dlouhodobého projektu obnovy života v této podhorské osadě. A to ve smyslu nejenom hmotném, ale i duchovním.

Tento proces byl zahájen v roce 2003 opravou hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie, pokračuje obnovou kapličky Panny Marie Lurdské (i díky Nadaci Via) a je doprovázen pořádáním každoročních Pekařovských poutí, Jarních a Adventních koncertů. Celý dlouhodobý projekt je pozorně sledován a navštěvován, duchovně a finančně podporován nejenom současnými, ale i původními obyvateli Pekařova.

Oprava kapličky prohloubí zájem místních obyvatel (přistěhovalých po 2.světové válce) o svoje okolí, pozitivně osloví původní obyvatele Pekařova, regionu Podesní napoví jaký způsobem pečovat o stavební památky zachované našimi předchůdci.

V případě získání finančních prostředků bude oprava realizována na základě zkušenosti s obnovou kapličky P.M.Lurdské v Pekařově. V přípravné fázi proběhne oslovení místních obyvatel, získání souhlasu majitele pozemku a zkontaktování dodavatelů stavby včetně vypracování rozpočtu. Součástí realizační fáze kromě vlastních oprav kapličky bude také osazení informační tabule a organizace Pekařovské pouti 2010, v jejímž rámci bude projekt opravy kapličky představen. Postrealizační fáze bude zahrnovat především znovuvysvěcení stavby a mediální prezentaci oprav.

Finanční prostředky použijeme především na stavební realizaci akce, zhotovení propagačních a informačních materiálů a drobné výdaje.

Průběh obnovy kapličky (výtah ze závěrečné zprávy grantu):
- začátkem května 2010 Obec Jindřichov zajistila souhlas vlastníka pozemku s opravou kapličky a s vykácení stromů
- 15.5.2010 v rámci Jarního koncertu proběhla prezentace zamýšlené opravy návštěvníkům včetně finanční podpory ze strany Nadace VIA
- začátkem června 2010 místní obyvatelé Pekařova vyčistili bezprostřední okolí kapličky od náletových dřevin a uschovali její výzdobu
- začátkem července Obec Jindřichov vykácela dva mohutné kaštany a provedla ekologickou likvidaci dřeva
- červenec 2010 doprava stavebního materiálu a vlastní realizace opravy kapličky – nové zhlaví kapličky, omítka, krov, krytina a kovářské výrobky (firmy Ladislav Peterka, Rostislav Krajčo, Petr Jeřábek)
- začátkem srpna 2010 dokončeny terénní úpravy a vykácení náletových dřevin kolem přístupové komunikace Obcí Jindřichov a obyvateli Pekařova
- do 12.8.2010 finální úpravy povrchů a okolí kapličky před požehnáním
- 14.8.2010 požehnání opravené kapličky v rámci 7.Pekařovské pouti a Mezinárodního setkání flašinetářů, představení památky návštěvníkům (současným i původním obyvatelům Pekařova i Podesní)
Sled událostí, postup výstavby a celkový objem finančních prostředků byl dodržen pouze s drobnými změnami termínů oprav. Změny nastaly v jednotlivých fakturovaných částkách na základě skutečného stavu památky a objemu skutečně provedených prací dodavateli (nutno použít nové cihly, jednodušší provedení krytiny, zrušena kovaná mříž). Dále bylo nutno neplánovaně provést skácení dvou kaštanů v bezprostřední blízkosti kapličky, které byly silně poškozeny vnitřní hnilobou dřeva. Tyto okolnosti nebylo možno přesně odhadnout před zahájením stavby a bylo je nutno řešit až v průběhu oprav.

 

            Obnova kulturního dědictví údolí Desné, zapsaný spolek pro záchranu ohrožených a cenných staveb, tradic a duchovní kultury v údolí Desné.                                Děkujeme Svazku obcí údolí Desné, obcím JindřichovNový Malín, Petrov nad Desnou, RapotínRejchartice, SobotínVelké Losiny a Vikýřovice za dlouhodobou morální a finanční podporu našich projektů! Za podporu děkujeme také současným i minulým obyvatelům Podesní.

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému