Kaple sv. Rocha v Petrově nad Desnou

Projekt byl podpořen Nadací Občanského fóra, původními a současnými obyvateli údolí Desné.

Svatý Roch je ochráncem proti moru a patronem obce Petrov na Desnou. Jemu zasvěcená kaple byla v Petrově postavena na náklady obce nedaleko dnes již zbourané rychty roku 1850. Dne 26. června 1850 podepsali zástupci obce revers o její údržbě. Kaple je postavena v pozdně klasicistním stylu obdobně jako řada dalších staveb drobného lidového stavitelství v Čechách a na Moravě.

Následkem katastrofálních povodní v r. 1997, zanedbáním pravidelné údržby, zvýšením okolního terénu a díky tomu i vysoké vlhkosti zdiva se prudce zhoršil technický stav kaple. Poničena je také střecha, dochází k zatékání do stavby a k dalšímu poškozování. Proto občanské sdružení s podporou obce Sobotín podalo žádost o grant u Nadace Občanského fóra, která se rozhodla věnovat 50.000,- Kč na opravu. O stav kaple projevili zájem i původní němečtí obyvatelé, kteří s námi navázali kontakt. 

   

                                      

Fotodokumentace rekonstrukce

 

Roch z Montpellieru

Převzato z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Sv. Roch z Montpellieru (* okolo 1295, Montpellier † 16. srpna 1327, Montpellier) je francouzský katolický světec, uctívaný jako patron proti moru.

Život

Podle legendy pocházel ze zámožné rodiny z jihofrancouzského města Montpellier. Poté, co mu zemřeli rodiče, rozdal svůj majetek chudým a vypravil se jako prostý poutník do Říma. Během své cesty údajně řadu lidí zázračně uzdravil od moru, nakonec se však sám v Piacenze morem nakazil. Uchýlil se do ústraní za město, aby tam bez pomoci a sám zemřel, ale přidal se k němu jakýsi pes, který nemocnému Rochovi přinášel jídlo. Roch se překvapivě uzdravil a vrátil do svého rodného města. Tam, nikým nepoznán, byl uvržen do žaláře jako cizí vyzvědač. Roch se se svou totožností nikomu nesvěřil, a tak vyšla najevo teprve poté, co pro něj po pětiletém věznění přišla smrt a byl poznán údajně podle mateřského znaménka.

Kult

Již v 15. století se svatý Roch těšil velké oblibě a byly mu, podobně jako svatému Šebestiánovi, adresovány přímluvy za uzdravení nemocných při morových epidemiích. Střediskem jeho kultu se staly Benátky, kam byly Rochovy ostatky přeneseny. Rochova popularita byla velká zejména v Itálii, Francii a Německu. Rochův svátek připadá na 16. srpna.

Ikonografie

Svatý Roch bývá znázorňován jako mladý zarostlý muž v poutnickém odění (široký klobouk a hůl), který si vykasává oděv na noze, takže jsou patrné praskající morové vředy na jeho stehně. Doprovází jej pes, který někdy olizuje hnis, vytékající z vředu na noze (z tohoto popisu se nevymyká ani údajně nejstarší socha sv. Rocha v Bludově). Velmi častým protějškem svatého Rocha v sousoších či obrazech je svatý Šebestián.

 

Podrobný popis projektu

Martin Černohous

Jedná se o jednoduchou pozdně klasicistní architekturu, kterou lze řadit k obdobným stavbám drobného lidového stavitelství v Čechách a na Moravě. Na obdélníkovém půdoryse o rozměru 3,05 x 3,40m, který je na severní straně rozšířen jako tříboký závěr s délkou hran 2x 1,35m a 1x 1,45m, spočívá valená klenba s lunetami, nad ní jednoduchá sedlová stříška se zakončením v podobě tří trojúhelníkových valeb.

V omítce je zdůrazněn vstupní otvor a dvojice pilastrů s nevýrazným architrávem, dvojice pilastrů se opakuje i na bočních stranách kapličky. Otvor zaklenutý plným obloukem s dvoukřídlými dřevěnými dveřmi je lemován profilovaným štukovým ostěním. Z obou stran je kaplička prosvětlena dvěma malými zaklenutými otvory s dřevěnými okny.

Čelní fasádu dotváří nízký tympanon plasticky vystupující z roviny průčelí. Základna tympanonu pokračuje mírně vysazenou římsou s profilací, která probíhá kolem celého objektu.

V současnosti je kaple v majetku obce Sobotín, ale bohužel ve špatném technickém stavu. Z tohoto důvodu požádalo v roce 2004 o. s. Obnova kulturního dědictví údolí Desné o grant v programu Nadace Občanského fóra Opomíjené památky 2004.

O vnitřní výzdobu a údržbu okolí se již dlouhou dobu starají místní obyvatelé (např. p. Nováček), o stav kapličky a o její záchranu projevili také zájem původní němečtí obyvatelé Petrova nad Desnou a především pak pan Gustav Spiller z Pohlheimu. Pan Spiller se již v minulosti několikrát zabýval tím, jak kapli zachránit, ale nesetkal se na české straně s žádnou odezvou. Poté, co pan Spiller zjistil, že se o kapličku naše sdružení zajímá, poskytl na její obnovu finanční dar.

Na jaře roku 2005 mohla být díky daru pana Spiller a úspěšné žádosti o grant zahájena celková rekonstrukce kaple.

Pan Tomáš Hájek, zedník a člen občanského sdruženi, v květnu roku 2005 zpracoval zdarma projektovou dokumentaci a rozpočet na opravu kaple. Do začátku června následně provedl se svými spolupracovníky odvlhčení a odvětrání zdiva, osekání omítek, sejmutí staré střešní krytiny, nové bednění střechy a položení lepenky.

Na konci října 2005 pan Ladislav Peterka a Josef Hinkelmann ukončili úpravy venkovních a vnitřních povrchů – omítku a štukovou výzdobu stěn, osazení soklového pásku a vchodového stupně. Souběžně provedl pan Lakomý klempířské a pokrývačské práce na střeše kaple, v polovině listopadu byly stavební práce ukončeny a kaple byla zazimována.

Na jaře roku 2006 dokončil p. Peterka a p. Hinkelmann zbývající drobné úpravy - položil cihelnou dlažbu a osadil okapní obrubníky. Poté provedli brigádníci konečný štěrkový zásyp základů, zbývající terénní úpravy budou následovat po dokončení výstavby veřejné kanalizace probíhající v bezprostředním okolí kaple. Výstavbu inženýrských sítí provádí firma EKOZIS s.r.o., která přislíbila pomoc při konečných úpravách okolí kaple.

S ohledem na to, že naše žádost o grant Českého Telecomu ve výši 40.000,- nebyla úspěšná, přistoupili jsme pouze k opravě stávajících vstupních dveří a oken. Do termínu slavnostního znovu vysvěcení dne 13. 8. 2006 tak kromě terénních úprav zůstává provést venkovní a vnitřní malby. Celková hodnota dokončených prací v současné době činí cca 120.000,- Kč.

Děkujeme všem, kteří se až do dnešních dní aktivně podíleli na údržbě a opravě kaple a kteří dle svých možností přispěli k navrácení původní krásy kaple sv. Rocha.

            Obnova kulturního dědictví údolí Desné, zapsaný spolek pro záchranu ohrožených a cenných staveb, tradic a duchovní kultury v údolí Desné.                                Děkujeme Svazku obcí údolí Desné, obcím JindřichovNový Malín, Petrov nad Desnou, RapotínRejchartice, SobotínVelké Losiny a Vikýřovice za dlouhodobou morální a finanční podporu našich projektů! Za podporu děkujeme také současným i minulým obyvatelům Podesní.

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému